اساتید روان پرستاری


دکتر مسعود فلاحی خشکناب – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر تعیمه سیدفاطمی – دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر فرخنده شریف- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر محمد ذوالعدل- دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دکتر فرشید شمسایی- دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر یداله جنتی – دانشگاه علوم پزشکی ساری

دکتر خدیجه شریفی – کاشان

اسامی ارسال شود تا اضافه گردد