مجلات روان پرستاری


IJPN

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

IRANIAN JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY(مجله روانشناسی بالینی)
IRANIAN JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY(مجله روانشناسی بالینی)

اصول بهداشت روانی
اصول بهداشت روانی

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی
اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

برخط دانش روان‌شناختی
برخط دانش روان‌شناختی

بهداشت روان و جامعه
بهداشت روان و جامعه

پژوهش در سلامت روانشناختی
پژوهش در سلامت روانشناختی

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

پژوهش های مشاوره
پژوهش های مشاوره

پژوهشهای روانشناختی
پژوهشهای روانشناختی

تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی
تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی

تازه های رواندرمانی
تازه های رواندرمانی

تازه های علوم شناختی
تازه های علوم شناختی

تحقیقات روانشناختی
تحقیقات روانشناختی

تحقیقات علوم رفتاری
تحقیقات علوم رفتاری

تحول روان شناختی کودک
تحول روان شناختی کودک

خانواده و پژوهش
خانواده و پژوهش

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانشور رفتار
دانشور رفتار

رشد مشاور مدرسه
رشد مشاور مدرسه

روان شناسی مدرسه
روان شناسی مدرسه

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

روانشناسی
روانشناسی

روانشناسی افراد استثنایی
روانشناسی افراد استثنایی

روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی و شخصیت
روانشناسی بالینی و شخصیت

روانشناسی تحولی
روانشناسی تحولی

روانشناسی تربیتی
روانشناسی تربیتی

روانشناسی جامعه
روانشناسی جامعه

روانشناسی سلامت
روانشناسی سلامت

روانشناسی کاربردی
روانشناسی کاربردی

روانشناسی و اطلاع رسانی
روانشناسی و اطلاع رسانی

روانشناسی و دین
روانشناسی و دین

روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)
روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)

روش ها و مدل های روان شناختی
روش ها و مدل های روان شناختی

شخصیت و تفاوت های فردی
شخصیت و تفاوت های فردی

شناخت اجتماعی
شناخت اجتماعی

عالم الرّوح
عالم الرّوح

علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)

علوم رفتاری
علوم رفتاری

فرهنگ مشاوره و روان درمانی
فرهنگ مشاوره و روان درمانی

مشاوره شغلی و سازمانی
مشاوره شغلی و سازمانی

مشاوره و روان درمانی خانواده
مشاوره و روان درمانی خانواده

مطالعات اسلام و روان شناسی
مطالعات اسلام و روان شناسی

مطالعات تربیتی و روانشناسی
مطالعات تربیتی و روانشناسی

مطالعات روانشناختی
مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناسی بالینی
مطالعات روانشناسی بالینی

مطالعات روانشناسی تربیتی
مطالعات روانشناسی تربیتی

نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی
نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی