در باره ما


انجمن علمی روان پرستاری ایران، بعنوان یکی از شاخه های تخصصی انجمن علمی پرستاری ایران در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پیشنهاد ،موافقت و توسط  استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مسعود فلاحی خشکناب تاسیس گردید.

هدف از تشکیل این انجام، توسعه علوم تخصصی روان پرستاری در همه حوزه های مرتبط و تولید و انتشار دانش بروز جهت کلیه پرستاران و بالاخص روان پرستاران می باشد.

انتشار تازه های روان پرستاری و کمک به دانشجویان و محققین از هدفهای دیگر تشکیل این انجمن بوده است.